STATUT CSJ

I. Dispoziţii generale

1. Denumirea centrului de cercetare este „Centrul de Studii Japoneze” (CSJ).

2. Centrul de Studii Japoneze (CSJ) este subordonat Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii din Bucureşti.

3. Sediul CSJ este în clădirea Universităţii din Bucureşti din Strada Schitu Măgureanu nr. 1, etaj 5, camera 14, cod 050025, sector 5, Bucureşti.

4. Centrul de cercetare se înfiinţează pe durată nedeterminată.

———————————————————————-

II. Obiectivele activităţii

1. Centrul de Studii Japoneze (CSJ) are ca scop dezvoltarea cunoaşterii în domeniul studiilor japoneze în România, atît prin cercetare fundamentală, cît şi prin cercetări avansate. CSJ va stimula activitatea de cercetare performantă a cadrelor didactice universitare şi va urmări, prin adoptarea unor strategii eficiente de lucru în echipă, integrarea în proiectele de cercetare a tinerilor masteranzi şi doctoranzi provenind din facultăţile universităţii.

2. CSJ va urmări formarea tinerilor cercetători, va sprijini organizarea de întîlniri periodice între specialişti din ţară şi din străinătate, de colocvii şi conferinţe, precum şi constituirea de grupuri de interes special, grupuri de lectură sau cercuri pe diverse teme din domeniul studiilor japoneze.

3. CSJ va stimula publicarea rezultatelor cercetării în volume colective şi în reviste româneşti sau străine. De asemenea, ca obiectiv pe termen mediu, CSJ îşi propune editarea unei reviste româneşti de studii japoneze şi, pe termen lung, aducerea acesteia la standarde de calitate internaţionale (cu colectiv de redacţie specializat, referenţi, periodicitate etc.).

4. CSJ va stimula schimbul de idei şi informaţii cu specialiştii din ţară şi din străinătate prin participarea la proiecte comune, la seminarii, conferinţe şi congrese de studii japoneze. De asemenea, va iniţia şi realiza proiecte interdisciplinare (în colaborare cu specialişti în ştiinţele educaţiei, antropologi, sociologi, arhitecţi etc.)

5. CSJ va iniţia şi va realiza un proiect de traducere şi editare critică a unor texte fundamentale din cultura japoneză (de literatură, filosofie, antropologie, lingvistică etc.).

6. CSJ va urmări şi stabilirea unei legături între cercetarea universitară şi învăţămîntul preuniversitar, organizînd întîlniri, discuţii şi programe de perfecţionare pentru profesorii de limba japoneză din ciclul gimnazial şi liceal.

7. CSJ este deschis pentru cooperare academică, intra- şi inter-disciplinară, cu specialişti şi unităţi de cercetare din cadrul Universităţii din Bucureşti, din ţară şi din străinătate. De asemenea, CSJ poate oferi servicii de cercetare şi consultanţă partenerilor interesaţi.

8. CSJ îşi va face cunoscută activitatea pe internet printr-un site, prin care se vor furniza informaţii aduse la zi despre obiectivele, organizarea, membrii centrului, rezultatele proiectelor de cercetare, publicaţiile recente, manifestările ştiinţifice organizate etc.

———————————————————————-

III. Direcţii tematice şi domenii de interes

Cele mai importante direcţii tematice de cercetare ale CSJ vor fi:

· lingvistică, literatură, artă şi civilizaţie japoneză

· antropologie şi mentalităţi

· economie, sociologie etc.

Pentru îndeplinirea obiectivelor, CSJ va organiza următoarele tipuri de activităţi:

studii de caz şi analize comparative, desfăşurate în cadrul unor grupuri de interes special, al unor grupuri de lectură sau cercuri;

prezentări de abordări de specialitate de ultimă oră;

dezbateri şi mese rotunde;

conferinţe, colocvii, ateliere, prelegeri publice;

elaborarea de articole şi studii

———————————————————————-

IV. Resurse materiale

1. Patrimoniul Centrului de Studii Japoneze este constituit pe baza:

a. resurselor puse la dispoziţie de Universitatea din Bucureşti şi de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, prin Secţia de Japoneză (locaţia, dotările informatice, bibliotecă etc.);

b. fondurilor provenite din proiecte şi granturi de cercetare naţionale şi internaţionale;

c. veniturilor realizate prin activităţi de consultanţă, servicii de expertiză, programe de perfecţionare, cursuri de limbă etc.;

d. taxelor de participare la diverse manifestări ştiinţifice şi evenimente organizate de către Centru;

e. unor sponsorizări şi donaţii.

2. Modul de utilizare a resurselor se aprobă de către Consiliul Director al Centrului, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Resursele se vor putea utiliza pentru:

a. dezvoltarea bazei materiale proprii, inclusiv prin cumpărarea de cărţi, abonamente la periodice şi baze de date internaţionale;

b. remunerarea personalului angajat (inclusiv în sistem de cumul sau plata cu ora) pentru realizarea contractelor;

c. acoperirea cheltuielilor curente;

d. organizarea de manifestări ştiinţifice sau contribuţia la organizarea unor astfel de manifestări;

e. contribuţii la proiecte şi programe în colaborare, naţionale şi internaţionale;

f. editarea unei reviste de studii japoneze;

g. editarea de acte de conferinţă, cărţi etc.

h. dezvoltarea şi administrarea site-ului internet al CSJ;

i. tipărirea şi distribuirea unor materiale de prezentare a CSJ (broşuri, programe etc.);

j. taxe de participare ca membru în organisme de profil;

k. taxe de participare la manifestări cultural-ştiinţifice.

3. Veniturile, bunurile mobile şi imobile ce vor fi dobîndite de CSJ, în conformitate cu prevederile legale, se constituie în patrimoniu al Centrului, servind la realizarea scopurilor şi activităţilor prevăzute în statut şi se înregistrează în gestiunea Universităţii din Bucureşti.

———————————————————————-

IV. Principii de organizare şi funcţionare

1. Membri

a. pot fi membri ai CSJ cadre didactice universitare şi cercetători în domeniul studiilor japoneze din România şi din străinătate, precum şi tineri masteranzi sau doctoranzi;

b. cadrul didactic sau cercetătorul care doreşte să devină membru al CSJ va înainta Consiliului Director o cerere, însoţită de două recomandări din partea unor membri ai Centrului;

c. cererea de primire ca membru al Centrului este analizată şi apoi avizată de către Consiliul Director; dacă primeşte aviz favorabil din partea Consiliului, cererea trebuie apoi aprobată prin vot secret de Adunarea Generală a membrilor CSJ, cu majoritate simplă de voturi;

d. nu se face nici o diferenţă între membrii fondatori şi cei admişi ulterior în Centru, toţi avînd calitatea de membru;

e. drepturile membrilor Centrului sînt:

– să fie aleşi în Consiliul Director, cu respectarea prevederilor statutului;

– să uzeze de toate mijloacele materiale ale Centrului în scopul realizării obiectivelor stabilite prin statut;

– să prezinte cereri, propuneri, idei etc. legate de scopul şi activităţile Centrului;

– să aibă acces nelimitat la sursele de informaţie puse la dispoziţie de către Centru;

– să beneficieze de sprijin şi consiliere în probleme specifice din partea oricărui alt membru al Centrului;

– să participe la toate acţiunile şi manifestările organizate de către Centru pentru realizarea obiectivelor acestuia.

f. obligaţiile membrilor Centrului sînt:

– să cunoască şi să aplice prevederile prezentului statut şi ale actelor ce emit de la Centru;

– să nu facă declaraţii denigratoare la adresa Centrului, a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine şi a Universităţii din Bucureşti;

– să nu aibă un comportament contrar intereselor, scopului şi obiectivelor Centrului;

– să participe la toate acţiunile şi manifestările organizate de către Centru pentru realizarea obiectivelor acestuia.

g. renunţarea la calitatea de membru se face prin cerere scrisă înaintată Consiliului Director, cu expunerea motivelor;

h. calitatea de membru se poate pierde prin decizia Consiliului Director, în cazul în care membrul respectiv nu se achită de obligaţiile care îi revin potrivit prezentului statut;

i. CSJ poate desemna membri de onoare, persoane fizice din ţară şi din străinătate care, prin activitatea lor, contribuie la creşterea prestigiului Centrului.

2. Conducerea

a. CSJ este condus de un cadru didactic din cadrul Catedrei de Orientale a Universităţii din Bucureşti cu titlul de profesor sau conferenţiar, avînd calitatea de director;

b. directorul este ales pe o perioadă de 4 ani de către membrii Centrului, reuniţi în Adunarea Generală, cu o majoritate de voturi de două treimi;

c. atribuţiile directorului sînt:

– reprezintă Centrul în faţa conducerii Facultăţii şi a Rectoratului Universităţii din Bucureşti şi în faţa instituţiilor similare din ţară şi din străinătate;

– îndeplineşte toate sarcinile încredinţate de Consiliul director;

– prezintă lunar, trimestrial sau de cîte ori este nevoie situaţia economico-financiară, ştiinţifică şi profesională a întregii activităţi în faţa conducerii Facultăţii, Universităţii şi a propriului colectiv;

– stabileşte cadrul administrativ al Centrului

d. activitatea de cercetare este coordonată de directorul adjunct, care este un cadru didactic din cadrul Catedrei de Orientale a Universităţii din Bucureşti cu titlul de profesor, conferenţiar sau lector;

e. directorul adjunct este ales pe o perioadă de 4 ani de către membrii Centrului, reuniţi în Adunarea Generală, cu o majoritate de voturi de două treimi;

f. atribuţiile directorului adjunct sînt:

– răspunde de strategia activităţii de cercetare;

– răspunde de publicaţiile ştiinţifice ale Centrului;

– realizează raportul anual de evaluare a activităţii Centrului.

g. problemele de natură administrativ-economică ale Centrului vor fi coordonate de către un secretar, care este un cadru didactic din cadrul Catedrei de Orientale a Universităţii din Bucureşti cu titlul de profesor, conferenţiar sau lector;

h. secretarul este ales pe o perioadă de 4 ani de către membrii Centrului, reuniţi în Adunarea Generală, cu o majoritate de voturi de două treimi;

i. atribuţiile secretarului sînt:

– îndeplineşte toate activităţile de secretariat;

– răspunde de evidenţa cheltuielilor Centrului;

– răspunde de imaginea Centrului şi de relaţiile publice ale acestuia

j. directorul, directorul adjunct şi secretarul formează Consiliul Director al Centrului, organism care coordonează întreaga activitate ştiinţifică şi economică a Centrului;

k. Adunarea Generală a membrilor CSJ se întruneşte de cîte ori este nevoie, dar cel puţin o dată pe trimestru;

l. strategia activităţii de cercetare, bugetul de venituri şi cheltuieli se stabilesc de către Consiliul Director;

m. Consiliul Director se întruneşte în şedinţe ori de cîte ori este nevoie, dar cel puţin o dată pe lună pentru rezolvarea problemelor curente ale Centrului de cercetare. La aceste întruniri pot participa şi membri simpli ai Centrului.

3. Organizare

a. CSJ este subordonat conducerii Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii din Bucureşti;

b. în cadrul Centrului se pot înfiinţa departamente, prin care se pot desfăşura anumite proiecte de cercetare sau se pot crea posibilităţi de noi contracte şi granturi;

c. înfiinţarea, desfiinţarea sau comasarea de departamente se poate face la propunerea Consiliului Director sau a membrilor Centrului, în conformitate cu dispoziţiile finale privind modificarea prezentului statut.

———————————————————————-

V. Dispoziţii finale

1. Prezentul statut poate fi modificat de Adunarea Generală a membrilor CSJ.

2. Amendamentele la prezentul statut pot fi propuse de Consiliul Director sau prin petiţie semnată de cel puţin 50 % din membrii Centrului.

3. Amendamentele la prezentul statut vor fi adoptate prin votul favorabil a cel puţin două treimi din numărul membrilor Adunării Generale a CSJ.

4. Toţi membrii pot vota şi prin corespondenţă sau prin reprezentant, cu procură către un alt membru dată în faţa Directorului Centrului.

5. Hotărîrile Adunării Generale sînt obligatorii pentru toţi membrii Centrului, chiar dacă nu au fost prezenţi la Adunarea generală.